ด้วย Wi-Fi
การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ Wi-Fi หากคุณอยู่ภาย ...

ด้วยอีเธอร์เน็ต
การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตหรือเครือข่ายโดยใช้อีเธอร์ ...

ด้วย Instant Hotspot
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ Instant Hotspot Mac ขอ ...