การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้ Wi-Fi

หากคุณอยู่ภายในระยะของเครือข่าย Wi-Fi คุณสามารถลองเข้าร่วมเครือข่ายนั้นได้

  • หากคุณไม่เห็นไอคอน Wi-Fi ในแถบเมนู ให้เลือกเมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก เครือข่าย เลือก Wi-Fi ในรายการบริการ จากนั้นเลือก “แสดงสถานะ Wi-Fi ในแถบเมนู”

    เปิดการตั้งค่าเครือข่ายให้ฉัน

  • หากต้องการเข้าร่วมเครือข่ายสาธารณะ ให้คลิกไอคอน Wi-Fi ในแถบเมนู แล้วเลือกเครือข่ายที่คุณต้องการเข้าร่วม

    หากเครือข่ายที่คุณเข้าเชื่อมอยู่ถูกป้องกันด้วยรหัสผ่าน คุณจำเป็นต้องป้อนรหัสผ่านก่อนที่คุณจะสามารถเข้าเชื่อมเครือข่ายนั้นได้

  • หากต้องการเข้าร่วมเครือข่ายที่ซ่อนอยู่ ให้คลิกไอคอน Wi-Fi แล้วเลือก เข้าร่วมเครือข่ายอื่น

    คุณต้องรู้ชื่อเครือข่าย โปรโตคอลความปลอดภัยและรหัสผ่านของเครือข่ายที่ซ่อนอยู่เพื่อเข้าร่วม

หากคุณกำลังเชื่อมต่อกับสถานีฐาน AirPort หรือ AirPort Time Capsule แต่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ ให้ใช้ยูทิลิตี้ AirPort ในการตั้งค่าอุปกรณ์ไร้สายเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เปิดยูทิลิตี้ AirPort ให้ฉัน