Tùy chỉnh máy Mac trong Tùy chọn Hệ thống

Có nhiều cài đặt mà bạn có thể điều chỉnh để làm cho máy Mac tuyệt vời cho mình. Ví dụ: bạn có thể thay đổi kích cỡ và vị trí của Dock, chọn màn hình nền, đặt đồng hồ máy tính của bạn thành múi giờ khác và hơn thế nữa. Bạn sử dụng Tùy chọn Hệ thống để thực hiện những thay đổi này.

Để mở Tùy chọn Hệ thống, bạn có thể bấm vào biểu tượng Tùy chọn Hệ thống trong Dock hoặc chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống.

Mở Tùy chọn Hệ thống cho tôi

Khi bạn mở Tùy chọn Hệ thống, bạn sẽ thấy lưới các biểu tượng. Biểu tượng của bạn có thể thay đổi tùy thuộc vào hệ thống và bất kỳ ứng dụng nào bạn đã cài đặt.

Cửa sổ Tùy chọn Hệ thống hiển thị lưới các danh mục. Bấm vào danh mục để xem những cài đặt đó.

Bấm vào một biểu tượng để mở khung tùy chọn, nơi bạn có thể thay đổi các cài đặt của mình. Nếu cài đặt bị mờ và biểu tượng khóa ở dưới cùng cửa sổ bị khóa, hãy bấm vào biểu tượng và nhập mật khẩu của quản trị viên để thực hiện thay đổi của bạn.

Bấm Hiển thị Tất cả để xem tất cả biểu tượng tùy chọn. Bấm nút Dấu Chấm hỏi để xem trợ giúp cho khung này.

Bấm vào nút Hiển thị Tất cả để trở lại biểu tượng tùy chọn hoặc bấm và giữ nút đó để xem các biểu tượng trong danh sách. Chọn một biểu tượng từ danh sách để đi thẳng đến khung tùy chọn đó.