Bằng Wi-Fi
Kết nối với Internet bằng Wi-Fi Nếu bạn ở trong phạm vi phủ sóng của…

Bằng Ethernet
Kết nối với Internet hoặc mạng bằng Ethernet Bạn có thể sử dụng Ethernet để…

Với Instant Hotspot
Kết nối Internet bằng Instant Hotspot Máy Mac có thể tự động sử dụng điểm…