Kết nối với Internet bằng Wi-Fi

Nếu bạn ở trong phạm vi phủ sóng của mạng Wi-Fi, bạn có thể cố kết nối với mạng đó.

  • Nếu bạn không thấy biểu tượng Wi-Fi trên thanh menu, hãy chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống, bấm vào Mạng, chọn Wi-Fi trong danh sách dịch vụ, rồi chọn “Hiển thị trạng thái Wi-Fi trên thanh menu”.

    Mở tùy chọn Mạng cho tôi

  • Để kết nối với mạng công cộng, hãy bấm vào biểu tượng Wi-Fi trên thanh menu, rồi chọn mạng bạn muốn kết nối.

    Nếu mạng bạn đang kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu, bạn cần nhập mật khẩu trước khi có thể kết nối mạng.

  • Để kết nối với mạng ẩn, hãy bấm vào biểu tượng Wi-Fi , rồi chọn Kết nối Mạng Khác.

    Bạn cần biết tên, giao thức bảo mật và mật khẩu của mạng ẩn để kết nối với mạng đó.

Nếu bạn đang kết nối với Trạm Cơ sở AirPort hoặc AirPort Time Capsule, nhưng thiết bị đó không thể kết nối Internet, hãy sử dụng Tiện ích AirPort để thiết lập thiết bị không dây sẽ kết nối Internet.

Mở Tiện ích AirPort cho tôi