Thiết lập tính năng Chia sẻ Trong gia đình
Chia sẻ trong Gia đình cho phép tối đa sáu thành viên trong gia đình…

Thêm các tài khoản Internet của bạn
Thêm tài khoản Twitter, Facebook và các tài khoản Internet khác Sử dụng tùy chọn…

Sử dụng máy Mac để gọi điện thoại
Sử dụng máy Mac để thực hiện và nhận các cuộc gọi điện thoại Khi…