Cập nhật máy Mac của bạn

Theo định kỳ, Apple phát hành các bản cập nhật đối với phần mềm của máy tính của bạn (các bản cập nhật này có thể bao gồm các bản cập nhật bảo mật quan trọng).

Nếu bạn nhận được thông báo rằng có bản cập nhật phần mềm khả dụng, thì bạn có thể chọn thời điểm cài đặt bản cập nhật hoặc chọn để được nhắc vào ngày tiếp theo.

Bạn cũng có thể kiểm tra App Store trong menu Apple xem có bản cập nhật nào không.

Kiểm tra bản cập nhật một cách thủ công

 • Để tải bản cập nhật, hãy chọn menu Apple > App Store, rồi bấm vào Cập nhật.

Đặt máy Mac của bạn tự động kiểm tra bản cập nhật

 1. Chọn menu Apple > Tùy chọn Hệ thống rồi bấm App Store.

  Mở tùy chọn App Store cho tôi

 2. Mở “Tự động kiểm tra các bản cập nhật”.

  • Để máy Mac của bạn tải về các bản cập nhật mà không cần phải yêu cầu, hãy chọn “Tải về bản cập nhật vừa mới khả dụng trong nền”.

  • Để máy Mac của bạn tự động cài đặt các bản cập nhật, hãy chọn “Cài đặt bản cập nhật ứng dụng”.

  • Để máy Mac của bạn tự động cài đặt các bản cập nhật OS X, hãy chọn “Cài đặt bản cập nhật OS X”.

  • Để máy Mac của bạn tự động cài đặt các bản cập nhật bảo mật và tệp hệ thống, hãy chọn “Cài đặt tệp dữ liệu hệ thống và bản cập nhật bảo mật”.

Ghi chú: Bạn phải cắm bộ tiếp hợp nguồn đối với MacBook, MacBook Pro và Mac Book Air để máy tự động tải về bản cập nhật.