Nhập, sửa và chia sẻ phim

Sử dụng iMovie để nhập video gia đình từ camera. Sau đó, bạn có thể sắp xếp video, tạo phim và trailer phim, cũng như chia sẻ phim ngay trong iMovie.

Ví dụ về cửa sổ iMovie

iMovie đi kèm trên mọi máy Mac mới.

Mở iMovie cho tôi (nếu được cài đặt)

Mở Trợ giúp iMovie cho tôi

Nếu iMovie chưa được cài đặt trên máy Mac, thì bạn có thể mua ứng dụng này từ Mac App Store.

Mở App Store cho tôi

Xem thêm

Trang web iMovie