Tạo nhạc

GarageBand đặt toàn bộ phòng thu âm nhạc lên máy Mac của bạn do đó bạn có thể tạo nhạc của riêng mình để chia sẻ với mọi người. Bạn có thể tạo các bài hát, nhạc chuông, podcast và các loại dự án khác trong GarageBand. Bạn cũng có thể học chơi ghi-ta hoặc đàn phím của mình bằng các bài học được bao gồm với GarageBand.

Ví dụ về cửa sổ GarageBand

GarageBand đi kèm trên mọi máy Mac mới.

Mở GarageBand cho tôi (nếu được cài đặt)

Mở Trợ giúp GarageBand cho tôi

Nếu GarageBand chưa được cài đặt trên máy Mac, thì bạn có thể mua ứng dụng này từ App Store.

Mở App Store cho tôi