Kết nối màn hình

Bạn có thể dễ dàng xem màn hình nền của máy Mac trên màn hình, như Apple Thunderbolt Display hoặc trên TV.

Kết nối Apple Thunderbolt Display: Cắm cáp màn hình trực tiếp vào cổng Thunderbolt trên máy Mac của bạn.

Kết nối Apple LED Cinema Display: Cắm cáp màn hình trực tiếp vào cổng Thunderbolt trên máy Mac của bạn.

Kết nối TV hoặc màn hình bằng cổng nối HDMI: Cắm cáp màn hình trực tiếp vào cổng HDMI trên máy Mac của bạn. Để biết thêm thông tin về cách sử dụng TV, hãy xem Sử dụng TV của bạn làm màn hình.

Kết nối màn hình bằng cổng nối VGA: Sử dụng Mini DisplayPort đến Bộ tiếp hợp VGA để kết nối màn hình với cổng Thunderbolt trên máy Mac của bạn.

Kết nối màn hình bằng Mini DisplayPort: Cắm cáp màn hình trực tiếp vào cổng Mini Display trên máy Mac của bạn.

Nếu màn hình của bạn sử dụng cổng video không khả dụng trên máy Mac, bạn có thể sử dụng bộ tiếp hợp để kết nối màn hình của bạn. Chẳng hạn, nếu máy Mac của bạn không có cổng HDMI, thì bạn có thể sử dụng bộ tiếp hợp video Mini DisplayPort thành HDMI với cổng Thunderbolt trên máy Mac. Nếu bạn đang dùng MacBook có cổng USB-C, hãy dùng Bộ tiếp hợp Nhiều cổng USB-C AV Kỹ thuật số hoặc Bộ tiếp hợp Nhiều cổng USB-C VGA.