Chụp ảnh màn hình

Các ảnh màn hình (được gọi là ảnh chụp màn hình) tự động được lưu thành các tệp trên màn hình nền.

Nếu bạn muốn sao chép ảnh chụp màn hình vào Bảng nhớ tạm để có thể dán ảnh đó vào tài liệu, hãy nhấn và giữ phím Control trong khi bạn nhấn các phím chụp ảnh màn hình khác.

Chụp ảnh toàn bộ màn hình

 • Nhấn Shift-Command-3.

Chụp ảnh một phần màn hình

 1. Nhấn Shift-Command-4.

 2. Di chuyển con trỏ dây chữ thập đến nơi bạn muốn bắt đầu chụp ảnh màn hình.

 3. Nhấn nút trên chuột hoặc bàn di chuột, rồi kéo qua khu vực bạn muốn chụp.

 4. Khi bạn sẵn sàng chụp ảnh, hãy nhả nút trên chuột hoặc bàn di chuột.

  Để hủy, nhấn Escape trước khi bạn nhả nút chuột.

Chụp ảnh cửa sổ hoặc thanh menu

 1. Nhấn Shift-Command-4.

 2. Nhấn thanh Dấu cách.

 3. Di con trỏ camera qua khu vực để tô sáng khu vực đó rồi bấm.

  Để hủy, bấm Escape trước khi bạn bấm.

Chụp ảnh menu

 1. Mở menu để hiển thị các lệnh menu.

 2. Nhấn Shift-Command-4.

 3. Kéo con trỏ dây chữ thập qua toàn bộ menu.

Nếu bạn muốn loại trừ tiêu đề của menu, hãy nhấn Shift-Command-4, nhấn Thanh Dấu cách, di chuyển con trỏ camera lên trên menu để tô sáng mục đó, rồi bấm.

Một số ứng dụng, chẳng hạn như Trình phát DVD, có thể không cho phép bạn chụp ảnh màn hình.

Bạn cũng có thể chụp ảnh màn hình bằng ứng dụng Chụp.

Mở Chụp cho tôi