Lưu tài liệu

Lưu tài liệu vào bất kỳ lúc nào. Nhiều ứng dụng tự động lưu tài liệu của bạn trong khi bạn làm việc (cả Pages, Numbers, Keynote và TextEdit đều tự động lưu tài liệu). Nếu ứng dụng của bạn không tự động lưu tài liệu, tốt nhất là bạn nên thường xuyên thực hiện thao tác lưu.

Nếu bạn không muốn sửa bản gốc của tài liệu hay nếu bạn muốn lưu một bản ở định dạng khác, thì bạn có thể tạo và lưu một bản sao của tài liệu.

Lưu tài liệu

Trong các ứng dụng có tính năng Tự động Lưu, tài liệu sẽ được lưu tự động khi bạn thực hiện thay đổi. Tuy nhiên, bạn có thể chọn Tệp > Lưu bất kỳ lúc nào để lưu một phiên bản cụ thể hoặc để đặt tên cho tài liệu.

Trong một số ứng dụng, như Xem trước và TextEdit, bạn có thể lưu tài liệu trực tiếp vào iCloud Drive. Các tài liệu trong iCloud Drive có sẵn trên các máy tính và thiết bị iOS được thiết lập iCloud Drive.

  1. Chọn Tệp > Lưu, sau đó đặt tên tài liệu.

  2. Thêm thẻ để bạn có thể tìm được tài liệu sau này.

  3. Chọn vị trí để lưu tài liệu từ menu Vị trí.

    Bạn có thể chọn thư mục iCloud của ứng dụng, một nơi nào khác trong iCloud Drive hoặc một vị trí trên máy Mac. Nếu bạn không thấy thư mục muốn dùng, hãy bấm vào hình tam giác hướng xuống.

  4. Đặt bất kỳ tùy chọn nào khác, sau đó bấm Lưu.

Lưu bản sao của một tài liệu

Trong hầu hết các ứng dụng, menu Tệp sẽ có lệnh Lưu thành hoặc Nhân bản. Thực hiện một trong các tác vụ sau:

  • Chọn Tệp > Lưu thành, rồi đặt tên cho tài liệu mới. Nếu bạn không thấy Lưu thành menu Tệp, hãy giữ phím Option, rồi chọn Tệp > Lưu thành.

  • Chọn Tệp > Nhân bản để sao chép tài liệu, thực hiện mọi thay đổi, rồi chọn Tệp > Lưu để đặt tên cho bản sao.

    Nếu bạn muốn thay đổi định dạng, hãy bấm vào menu bật lên Định dạng Tệp, rồi chọn một tùy chọn.